Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacja

Niniejszy dokument dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu www.hobby-welna.pl jako Konsumenci.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu listownie na adres: Hobby-Wełna Agnieszka Jackowiak, ul. Lubartowska 25, 20-115 Lublin lub mailowo adres email info@hobby-welna.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Hobby-Wełna Agnieszka Jackowiak, ul. Lubartowska 25, 20-115 Lublin.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Klient, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu kosztu produktu (wraz z kosztami przesyłki zaistniałej przy pierwotnym zakupie) przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia Konsumenta oraz potwierdzenia dokonania zakupu. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, bezpieczeństwa, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe, książki i albumy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h. zawartej w drodze aukcji publicznej;
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.


REKLAMACJE

1.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana:
- listownie na adres: Hobby-Wełna Agnieszka Jackowiak, ul. Lubartowska 25, 20-115 Lublin
lub
- mailowo na adres: info@hobby-welna.pl

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. W procesie reklamacji Konsument na prośbę Sprzedawcy dostarczy zdjęcia wady towaru lub prześle (ponosząc koszty wysyłki) towar do Sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki towaru.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru przez Klienta do Sprzedawcy oraz ponownej dostawy towaru, w przypadku przyjęcia reklamacji oraz w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do reklamacji, ponosi Sprzedający (klient odsyła wadliwy towar w najtańszy zwykły sposób dostarczenia - dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep nie będą zwracane).

11. Przy rozpatrywaniu reklamacji obie strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.

12. Formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie Sklepu oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Formularze odstąpienia od umowy i reklamacji