Formularze odstąpienia od umowy i reklamacji

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Imię i nazwisko Kupującego: ..............................................................
Adres: ..............................................................................

Telefon/e-mail: ................................................................

Nr zamówienia: ...............................................................

Nr konta: .........................................................................

 

                                                                           Do:

                                                                           Hobby-Wełna
                                                                           Agnieszka Jackowiak
                                                                           Lubartowska 25, 20-115 Lublin

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość.


Nawa produktu/ów: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Data zakupu: ......................................
Wartość zakupionego produktu/ów (wraz z kosztem dostawy): ......................................
Forma zapłaty: ......................................
Numer paragonu/faktury
Data otrzymania produktu/ów: ......................................

W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

 

                                                                                            ......................................

                                                                                             podpis Kupującego

 

Miejscowość i data: ......................................

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI


Imię i nazwisko Kupującego: ..............................................................
Adres: ..............................................................................

Telefon/e-mail: ................................................................

Nr zamówienia: ...............................................................

Nr konta: .........................................................................

 

 

                                                                           Do:

                                                                            Hobby-Wełna
                                                                           Agnieszka Jackowiak
                                                                           Lubartowska 25, 20-115 Lublin

                                                                

                                                                

 

REKLAMACJA

 

 

Zawiadamiam, że zakupiony towar: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

w dniu: ......................................

o wartości (wraz z kosztem dostawy): ......................................

numer paragonu/faktury: ......................................

forma zapłaty: ......................................

data otrzymania produktu/ów: ......................................

jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na (opis wady towaru):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Powyższą niezgodność zauważono dnia: ......................................

 

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, zwrot pieniędzy. *

W załączniku składam kopię dowodu zakupu (paragon, faktura).

 

 

                                                                                             ......................................

                                                                                             podpis Kupującego

 

 

Miejscowość i data: ......................................

 

 

* niepotrzebne skreślić