Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy i chronimy Państwa prywatność, dlatego przygotowaliśmy dokument, dzięki któremu Klient naszego sklepu internetowego zostanie poinformowany o zasadach wykorzystania i ochrony jego danych osobowych. Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego www.hobby-welna.pl.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy www.hobby-welna.pl (dalej zwany Witryną).

Właścicielem Witryny i jednocześnie administratorem danych jest Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Cybulskiego 14/3, Regon: 300105126 NIP: 779-160-55-41, wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznań: 37403/2005/S (dalej zwaną Sklepem Internetowym).

Dane osobowe zbierane przez Sklep Internetowy za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie zbierał od Klienta następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu,
f) dane Przedsiębiorcy,
g) NIP (przy fakturze)

Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Witrynie, ułatwiające korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wpływające na poprawę funkcjonalności tych usług. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności Witryny takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług; inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki.

Dane te podawane są przez Klienta jednorazowo przy założenia konta na Witrynie lub każdorazowo przy zakupach dokonywanych bez rejestracji.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@hobby-welna.pl

Przechowywanie danych

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych. Sklep Internetowy zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

Używanie danych:

Do usługi Newslettera

Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji dotyczących działalności Witryny i Sklepu Internetowego drogą mailową. Klient korzysta z Newslettera w sposób dobrowolny. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.

Klient w każdym czasie może zrezygnować z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji poprzez pisemną prośbę skierowaną na info@hobby-welna.pl lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Do wystawiania faktur

Akceptując politykę prywatności Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę Klient otrzyma mailem (alternatywnie fakturę papierową wysyłaną razem z zamówieniem).

Do realizacji usług

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sklepu Internetowego co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

a) Podmioty przetwarzające. Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sklepu Internetowego. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy obsługujące reklamacje, usługi księgowe, firmy kurierskie i przewozu przesyłek;

b) Administratorzy. Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Prawo do cofnięcia zgody na używanie i przechowywanie danych - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sklepowi Internetowemu,
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep Internetowy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Internetowy może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Sklepu Internetowego, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Witryny oraz ułatwienie korzystania z Witryny, a także badanie satysfakcji,
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Sklep Internetowy nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe, wobec których Klient wniósl sprzeciw, zostaną usunięte.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sklep Internetowy podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sklep Internetowy może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sklep Internetowy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep Internetowy nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych,
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sklep Internetowy ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Sklep Internetowy, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od Sklepu Internetowego potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Sklepu Internetowego niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z Polityką Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Sklepowi Internetowemu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Sklep Internetowy bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Sklep Internetowy prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Internetowy spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep Internetowy nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Sklepu Internetowego skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Klient ma prawo żądać od Sklepu Internetowego przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Bezpieczeństwo połączenia i przesyłu danych

Sklep Internetowy zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta na Witrynie. Sklep Internetowy stosuje certyfikat SSL.

Hasło dostępu

W przypadku, gdy Klient posiadający konto na Witrynie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Internetowy nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Witrynie, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

PLIKI COOKIES

Sklep Internetowy używa dla administrowania Witryny informacji zbieranych za pomocą plików Cookies.

Czym są Pliki Cookies?

Są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Witryny, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Klienta. Pliki Cookies, którymi posługuje się Witryna nie służą do zbierania danych osobowych Klientów. Klient ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Sklep Internetowy informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Witryny. Korzystając ze Witryny, Klient zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez Sklep Internetowy zPlików Cookies?

SESYJNE:przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Ich celem jest polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Klienta na jego Urządzeniu końcowym. Ich celem jest uwierzytelnienie Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta na Witrynie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics. Ich celem jest prowadzenie statystyk, popularyzacja Witryny.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Klient w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Sklep Internetowy informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Witryny.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer
b) przeglądarka Microsoft EDGE
c) przeglądarka Mozilla Firefox
d) przeglądarka Chrome
e) przeglądarka Safari
f) przeglądarka Opera

Sklep Internetowy może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep Internetowy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

Przekierowanie do innych stron.

Witryna zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności Pliki Cookies. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sklep Internetowy poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@hobby-welna.pl

Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2019.